1 Definities
1.1 Studywatchers: Studywatchers BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51328356.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Studywatchers een overeenkomst voor studiebegeleiding sluit.
1.3 Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van Studywatchers.
1.4 Overeenkomst voor studiebegeleiding: het inschrijfformulier van Studywatchers met de daarbij behorende algemene voorwaarden van Studywatchers.

2 Aanmelding en inschrijving
2.1 Na aanmelding ontvangt Opdrachtgever een inschrijfformulier van Studywatchers.
2.2 Door inschrijving verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden van Studywatchers.

3 Duur overeenkomst
3.1 De overeenkomst voor studiebegeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Het opzeggen van de overeenkomst voor studiebegeleiding dient schriftelijk te geschieden. Opzeggen is alleen mogelijk per gehele kalendermaand.
3.3 De opzegtermijn voor de studiebegeleiding bedraagt één kalendermaand, met uitzondering van opzegging voor een nieuw schooljaar. Voor opzeggingen per de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar geldt een opzegtermijn van 6 weken. De opzegging moet in alle gevallen schriftelijk gebeuren en kan pas ingaan aan het begin van een nieuwe maand. Voor bijlessen is geen sprake van een opzegtermijn.
3.4 Bij examenkandidaten vervalt de overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal schriftelijk examen.
3.5 Studywatchers kan besluiten de overeenkomst voor studiebegeleiding met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Studywatchers bevoegd de overeenkomst voor studiebegeleiding te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst voor studiebegeleiding in redelijkheid niet van Studywatchers kan worden verwacht. Reden voor beëindiging zijn in ieder geval situaties waarin Studywatchers inschat dat:
– langer verblijf bij Studywatchers niets meer toevoegt aan de werkwijze
en aanpak van de leerling.
– de leerling regelmatig onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt.
– onze activiteiten ervoor zorgen dat de leerling op een niet-passend niveau functioneert.
In deze gevallen zal de begeleiding, na overleg met ouders en betrokkenen, aan het eind van een maand worden beëindigd. Als het gedrag van een leerling daar aanleiding toe geeft, kan de directie besluiten de begeleiding van de leerling met onmiddellijke ingang te staken.

3.7 Indien de overeenkomst voor studiebegeleiding wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studywatchers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3.8 Indien Studywatchers tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Studywatchers, zal Studywatchers in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

4 Overmacht
4.1 Studywatchers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid van overmacht.
4.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studywatchers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studywatchers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
4.3 Studywatchers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.4 Voor zoveel Studywatchers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studywatchers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5 Betaling
5.1 De tarieven voor studiebegeleiding zijn gebaseerd op 181 schooldagen per jaar. Daarom worden de maanden september t/m juni in rekening gebracht. De maanden juli en augustus worden niet gefactureerd. Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van juli en augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, ziekte of enige andere vorm van verhindering is. De startmaand wordt pro-rato berekend. Examenkandidaten betalen, tenzij anders overeengekomen, niet over de maand juni.
5.2 De betaling voor studiebegeleiding geschiedt in maandelijkse termijnen, voorafgaand aan de maand waarvoor de betaling geldt, door middel van automatische incasso. Alleen bij start van de begeleiding vindt de incasso plaatst binnen een week na inschrijving. Er wordt eenmalig 50,- euro inschrijvingskosten geïncasseerd. Daarnaast wordt eenmalig 80,- euro in rekening gebracht voor de afname van de MILS leerstrategieën test, middels een factuur.
5.3 Bij inschrijving machtigt Opdrachtgever Studywatchers om doorlopend incasso-opdrachten naar zijn bank te versturen om openstaande facturen te incasseren, en geeft hiermee zijn bank toestemming om doorlopend incasso-opdrachten van Studywatchers uit te voeren. Studywatchers tracht om incasso-opdrachten altijd tussen de 24ste en 31ste dag van de maand uit te voeren. Opdrachtgever ontvangt geen nota voor afschrijving van het maandelijkse tarief.
5.4 Als Opdrachtgever het niet eens is met afschrijvingen van zijn bank- of girorekening die zijn verricht in het kader van een incasso-opdracht van Studywatchers, dan kan hij deze laten terugboeken. Hij dient hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met zijn bank. Indien Opdrachtgever na acht weken bezwaar maakt tegen uitgevoerde incasso-opdrachten, dan zijn alle
mogelijke kosten die ervoor in rekening worden gebracht aan zowel hemzelf als Studywatchers, door zijn bank of de bank van Studywatchers, voor zijn rekening.
5.5 De kosten van de bijles worden maandelijks gefactureerd en dienen binnen tien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op rekeningnummer NL49RABO0314885617 t.n.v. Studywatchers Nederland te Gouda. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Opdrachtgever een herinnering per post of e-mail. Indien (volledige) betaling 14 dagen na dagtekening van deze herinnering is uitgebleven, kan Studywatchers de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.
5.6 In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakte kosten door Studywatchers en eventuele (incasso)partners volledig op Opdrachtgever worden verhaald. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de uitstaande betaling.
5.7 Annulering van een gemaakte afspraak voor bijles is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te geschieden op nummer 0182-689507. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
5.8 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Studywatchers kenbaar te worden gemaakt.
5.9 De tarieven van de verschillende door Studywatchers verleende diensten worden elk jaar op 1 januari vastgesteld voor het navolgende jaar.

6 Overige bepalingen
6.1 De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) Studywatchers ter bevordering van een goed verloop van de studiebegeleiding. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Studywatchers nageleefd wenst te zien op haar locatie.
6.2 De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
6.3 Studywatchers zal de overeenkomst van studiebegeleiding naar best inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
6.4 De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de studiebegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door Studywatchers van (voortzetting van) deelname aan de huiswerkbegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
6.5 Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Studywatchers geen aansprakelijkheid.
6.6 Studywatchers behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in overeenstemming met de eisen die de AVG hieraan stelt. Alle bepalingen omtrent de privacy zijn opgenomen in ons privacy beleid, Deze is terug te vinden op onze website www.studywatchers.nl.
6.7 Alle schriftelijke correspondentie aan Studywatchers dient gericht te worden aan het hoofdkantoor, gevestigd aan de Oude Brugweg 7 te Gouda.